AS Favor ärieetika koodeks

 Sissejuhatus

Selles dokumendis kirjeldatud ärieetika koodeksi eesmärk on anda töötajatele (edaspidi „Töötajad“) suuniseid selle kohta, kuidas nad peaksid käituma

Favor AS-i (edaspidi „Favor“) nimel tegutsedes.

Ärieetika koodeks määrab meie suhtlusviisi omavahel, klientide, tarnijate ja teiste osapooltega. Ärieetika koodeksi põhimõtete põhisisu on, et kõik töötajad peavad tegutsema ausalt, eetiliselt ja seadusi järgides ning kaitsma Favori head nime ja mainet.

Tarnijad ja äripartnerid on Favori kogu väärtusahela oluline ja lahutamatu osa. Favor ootab oma partneritelt nende äritavades sama kõrgeid õiguslikke ja eetilisi standardeid järgivat käitumist ning omakorda kohustub järgima oma klientide poolt välja töötatud õigus- ja eetikasuuniseid ning tervise, turvalisuse ja keskkonna alaseid suuniseid.

 

Ettevõtlus

Favor  kohustub järgima oma äritegevuses rangelt kõiki õigusnorme ning ausa ja eetilise äritegevuse põhimõtteid. Sellest tulenevalt oodatakse igalt töötajalt oma kohustuste täitmist kooskõlas seadustega ning ausat ja usaldusväärset käitumist.

 

Läbipaistvus

Favor toetab avatust ja läbipaistvust ning peab tähtsaks dialoogi oma suhtluspartneritega, sealhulgas klientide, tarnijate, töötajate ja muude asutustega.

Töötajad on kohustatud suhtlema Favori klientide, tarnijate ja teiste suhtluspartneritega ausalt ja täpselt, samal ajal mitte rikkudes ärisaladuse hoidmise kohustust.

Töötajatelt oodatakse, et nad jagavad oma volituste piires avatult ja ausalt teavet teadaolevatest või võimalikest tagajärgedest, mida meie tegevus võib endaga kaasa tuua nii partneritele, ühiskonnale kui ka keskkonnale.

 

Seaduskuulekus

Kogu Favori äri- ja muu tegevus peab toimuma ranges kooskõlas kõigi tegevuskoha riigis kohaldatavate seaduste, eeskirjade ning hea juhtimise tavadega. Rakendatavaid kohalikke õiguslikke nõudeid tuleb järgida isegi siis, kui need ületavad selles käitumiskoodeksis sisalduvaid standardeid.

Seaduste ja eeskirjade rikkumisel on tõsised tagajärjed nii Favorile, kui ka asjaosalistele isikutele.

 

Aus konkurents

Konkurentsi käsitlevate õigusaktide eesmärk on kaitsta tarbijaid ja ettevõtteid ebaausate äripraktikate eest ning sellest tulenevalt juhib see ettevõtete turukäitumist. Konkurentsi käsitlevate õigusaktide rikkumine on tõsine probleem, mis võib tuua ettevõttele kaasa märkimisväärsed trahvid ja muud negatiivsed tagajärjed.

Favori töötajad peavad järgima kehtivaid konkurentsi käsitlevaid õigusakte ning keelduma kõikvõimalikest konkurentsi kahjustatavatest aruteludest või kokkulepetest konkurentidega hinnakujunduse, turuosade või muude asjaolude osas.

Favori töötajad peavad jääma konkurentsi teemadel oma igapäevases töökeskkonnas delikaatseks.

 

Huvide konflikt, korruptsioon ja altkäemaks

Favor ootab oma töötajatelt lojaalsust ning Favori huvide järgimist töökohustuste täitmisel.

Korruptiivne käitumine nagu, aga mitte ainult, väljapressimine, altkäemaks ja pistis, onupojapoliitika, pettus ja rahapesu, on rangelt keelatud. Favor ei aktsepteeri korruptiivset käitumist mingil kujul ja see on olenemata olukorrast keelatud.

Töötajatel on rangelt keelatud töökohustusi täites või töökohustustega seonduvalt lubada, pakkuda, maksta või vahendada altkäemaksu või mis tahes pistist (sealhulgas raha, soodustusi, teenuseid või muud väärtuslikku) eesmärgiga saada või jätkata äritehinguid või hõlbustada ametiasutuste poolseid soodsaid otsuseid, arutelusid või teenuseid.

Tarnijad ei tohi maksta meelelahutuse eest, mida pakutakse Favori töötajate perekondadele. Kui töötajad külastavad tarnijaid või osalevad näitustel, konverentsidel jne, siis katab nende reisi- ja majutuskulud Favor.

Favori töötajatel on rangelt keelatud vastu võtta kingitusi või teeneid olemasolevatelt või potentsiaalsetelt äripartneritelt, mis ületavad külalislahkuse normaalpiirid. Kui kingituse või teene vastuvõtmine sisaldab kasvõi väikese tõenäosusega huvide konflikti, peab töötaja antud olukorra alati Favori juhtkonnaga eelnevalt kooskõlastama.

 

Petturlik käitumine

Favor ei aktsepteeri petturlikku käitumist või tegevust nagu näiteks omastamine, kelmus või vargus, olgu see siis seotud Favori või kolmanda osapoole varaga.

 

Favori vara ja ärisaladuse alla kuuluva teabe kaitsmine

Favor kulutab märkimisväärselt vahendeid selleks, et arendada ja hoida ettevõtte äritegevuses kasutatavat vara. Füüsilise vara kõrval on ettevõttele väga olulise väärtusega ärisaladuse alla kuuluv informatsioon. Klientide poolt Favorile usaldatud teabe nõuetekohane kaitsmine ei ole üksnes seaduslik kohustus, vaid see on tähtis ka ettevõtte edu ja maine hoidmise seisukohalt.

Favori töötajad on kohustatud järgima kehtestatud korda ja suuniseid, millega kaitstakse Favori vara, nagu näiteks seadmed, arvutid ja sidesüsteemid.

Töötajad peavad võtma isikliku vastutuse selle eest, et kaitsta Favori ja kolmandate isikute ärisaladuse alla kuuluvat ja konfidentsiaalset teavet volitamata avalikustamise, muutmise või kaotamise eest, järgides Favori  poolt väljatöötatud IT suuniseid ja protseduure.

 

Keskkond

Favor osaleb energiasektori elutsükli kõikides etappides ja usub, et meie teenused võivad anda olulise panuse selleks, et ühiskond oleks säästvam. Favor püüdleb oma tegevuses koos klientide ja tarnijatega selle poole, et vähendada oma tegevuse keskkonnamõjusid ning tagada ennetav keskkonnajuhtimine kõikidel tasanditel, sealhulgas hinnates ja mõõtes pidevalt ettevõtte keskkonnamõjusid.

Meie tegevuse keskkonnamõjusid vähendab muu hulgas materjalide õige kasutamine ning valik, õiged protsessid, jäätmete taaskasutamine ja heidete vähendamine.

Ettevõte tagab, et iga töötaja on keskkonnanõuetest teadlik ja oskab neid rakendada.

Töötajad peavad järgima keskkonnaalastes õigusaktides, eeskirjades ja keskkonnalubades sätestatut.

Töötajad peavad püüdlema jäätmete ja muu keskkonnamõju vältimise või vähendamise suunas, näiteks sorteerides materjali ja jäätmeid, et võimaldada nende taastöötlust.

Töötajad peavad süsteemselt käsitlema keskkonnaalaseid rikkumisi ja –kaebusi ning edastama vastava teabe vajaduse korral töötajatele, välistele sidusrühmadele ja Favorile.

Tarnijad peavad olema valmis Favori nõudmisel esitama ajakohase keskkonnaalase dokumentatsiooni ja informatsiooni.