AS Favors affärsetiska regler

Inledning

Syftet med dessa affärsetiska regler är att ge företagets anställda (nedan kallade ”Anställda”) vägledning om deras uppförande

vid agerande på Favor AS (nedan kallat ”Favor”) vägnar.

De affärsetiska reglerna specificerar vårt förhållningssätt mot varandra samt mot kunder, leverantörer och andra parter. Huvudprincipen för de affärsetiska reglerna är att alla anställda ska agera ärligt och etiskt samt värna om Favors goda rykte och anseende.

Leverantörer och affärspartner är en viktig integrerad del av Favors hela värdekedja. Favor förväntar sig av sina partner att deras affärsvanor följer lika höga rättsstandarder och etiska standarder och åtar sig i sin tur att följa kundernas rättsliga och etiska riktlinjer och riktlinjer beträffande hälsa, säkerhet och miljö.

Affärsverksamhet

Favor åtar sig att i sin affärsverksamhet strikt följa alla rättsnormer och principer för ärlig och etisk affärsverksamhet. Varje anställd förväntas därför uppfylla sina förpliktelser i enlighet med lagstiftning och att uppföra sig ärligt och pålitligt.

Transparens

Favor stödjer öppenhet och transparens och sätter värde på dialog med sina partner, bl.a. kunder, leverantörer, anställda och andra organisationer.

Anställda bör kommunicera ärligt och exakt med Favors kunder, leverantörer och andra partner och samtidigt iaktta sekretessplikten beträffande företagets affärshemligheter.

Varje anställd förväntas att inom ramen för sin behörighet öppet och ärligt ge information om kända eller eventuella följder av vår verksamhet för våra partner, samhället och miljön.

Efterlevnad av lagen

Favors hela affärsverksamhet och övriga verksamhet måste strikt överensstämma med alla tillämpliga lagar, föreskrifter och god ledningssed i verksamhetslandet. Tillämpliga lokala lagstadgade krav bör följas även om de överstiger standarderna enligt dessa affärsetiska regler.

Brott mot lagstiftning och förekrifter innebär allvarliga följder för såväl Favor som alla inblandade.

Ärlig konkurrens

Konkurrenslagstiftningen syftar till att skydda konsumenter och företag mot oärlig affärspraxis och därför utgör den grunden för företags agerande på marknaden. Brott mot konkurrenslagstiftningen är ett allvarligt problem som kan leda till stora böter och andra oönskade följder för företaget.

Favors anställda bör följa gällande lagstiftning som reglerar konkurrens och avstå från varje konkurrensskadande diskussion eller överenskommelse med konkurrenter i frågor kring prissättning, marknadsandelar och dylikt.

Favors anställda bör förbli diskreta gällande konkurrensfrågor i sin arbetsmiljö.

Intressekonflikt, korruption och mutor

Favor förväntar sig att alla anställda är lojala och tar Favors intressen i beaktande i sitt arbete.

Korruption, inklusive men inte begränsad till, utpressning, mutor, nepotism, bedrägeri och penningtvätt, är strikt förbjudna. Favor accepterar ingen form av korruption och förbjuder den oavsett omständigheter.

De anställda är strikt förbjudna att lova, erbjuda, ge eller förmedla någon typ av mutor (bl.a. pengar, förmåner, tjänster eller andra värden) inom eller i samband med sitt arbete i syfte att åstadkomma eller fortsätta affärstransaktioner eller åstadkomma fördelaktiga myndighetsbeslut, diskussioner eller tjänster.

Leverantörer får aldrig bära kostnaderna för underhållning till Favors anställdas familjer. Om de anställda besöker leverantörer eller deltar i utställningar, konferenser osv. betalas deras rese- och boendekostnader av Favor.

Favors anställda är strikt förbjudna att ta emot gåvor eller tjänster från befintliga eller prospektiva affärspartner som överskrider nivån för sedvanlig gästvänlighet. Om mottagande av en gåva eller tjänst innebär någon risk för intressekonflikt, oavsett hur låg, bör den anställda få ett godkännande från Favors ledning i förväg.

Bedrägligt agerande

Favor accepterar inget bedrägligt uppförande eller agerande såsom förskingring, bedrägeri eller stöld, oavsett om det rör sig om Favors eller någon tredje parts egendom.

Skydd av Favors egendom och affärshemligheter

Favor gör stora ekonomiska insatser i utveckling och bevarande av de tillgångar som används i företagets affärsverksamhet. Vid sidan av fysiska tillgångar sätter företaget stort värde på sina affärshemligheter. Korrekt skydd av information som kunder har anförtrott Favor är inte bara en lagstadgad skyldighet utan även en viktig faktor för företagets framgång och anseende.

Favors anställda är skyldiga att följa gällande regler och riktlinjer om skydd av Favors tillgångar såsom maskiner, datorer och kommunikationssystem.

Varje anställd måste åta sig personligt ansvar för skydd av Favors och tredje parters affärshemligheter och konfidentiella information från obehörig åtkomst, ändring eller förlust genom att följa Favors gällande IT-riktlinjer och -procedurer.

Miljö

Favor deltar i varje steg av energisektorns livscykel, och är övertygat om att våra tjänster kan väsentligt bidra till ett mer hållbart samhälle. Favor strävar i sin verksamhet och i sitt samarbete med kunder och leverantörer till att reducera sin verksamhets miljöpåverkan och förebyggande miljöledning på alla nivåer, bl.a. genom kontinuerlig bedömning och mätning av företagets miljöpåverkan.

Faktorer som minskar vår miljöpåverkan är bl.a. korrekt materialanvändning, återvinning av avfall och reducering av utsläpp.

Företaget säkerställer att varje anställd är medveten om miljökraven och vet hur de ska efterlevas.

De anställda bör följa miljölagstiftningens, miljöföreskrifternas och miljötillståndens regler.

De anställda bör sträva efter förebyggande eller minskning av avfall och annan miljöpåverkan, t.ex. genom sortering av material och avfall för återvinning.

De anställda bör hantera miljörelaterade överträdelser och klagomål på ett systematiskt sätt och vid behov vidarebefordra informationen till behöriga anställda, externa intressegrupper och Favor.

Leverantörer bör vara beredda på att överlämna uppdaterad miljödokumentation och -information om Favor begär detta.