Kvaliteet ja keskkond

KESKKONNAPOLIITIKA

AS Favor tunneb vastutust elukeskkonna ees
AS Favor on keskkonna ees vastutust tundev ettevõte. Oleme panustanud mõtteviisi, kus kõik jäätmed käideldakse või hävitatakse asjakohaste meetoditega. Teostame pidevalt jäätmekoguste jaotumise jälgimist ning jälgimise põhjal käsitleme võimalikku vajadust muudatusteks oma tegevustes ja jäätmekäitluses. Meie tegevusega seotud keskkonnamõju on suuresti kaudne ning valdava osa tekkivatest jäätmetest anname jäätmekäitlusoperaatorite abil taaskasutusse. Märkimisväärseim kaudne mõju on näiteks transpordi käigus tekkinud heitmed õhku.

Töötajate suhtumine on oluline keskkonnakaitse
Keskkonnaga arvestamine toimub kõigil töökohtadel kogu ettevõttes. AS Favor koolitab, juhendab ja julgustab töötajaid nii, et nad on teadlikud keskkonnapoliitika põhimõtetest ja enda vastutusest. Iga isik peab teadma oma tegevusega seotud keskkonnaaspekte ja mõju. Lisaks eeldame, et igaüks oskab ja tahab tegutseda oma töös vastutustundlikult ja professionaalselt.

Võtmerolliks pidev parendamine
AS Favor jälgib oma tegevuskeskkonnas toimuvaid muutusi ning tegevusplaanide väljatöötamisel võtab arvesse keskkonnakaalutlusi. Asjakohased juhtimis- ning seiremeetodid tagavad pideva jätkusuutliku arengu.

 

CE MÄRGISTUS

Profiline kaubamärgi all müüdavad tooted on katsetatud vastavalt Euroopa Liidu standardile EN 14195:2005 ja EN 13964:2004 ning omavad CE märgistust.

 

“20 VÕTIT”

Favoris on rakendatud Jaapanis väljatöötatud tootlikkuse tõstmise ja raiskamise vähendamise metoodika “20 võtit”. Tootmissfääris kasutatav 20 võtme metoodika (inglise k 20 Keys) töötas välja Jaapani professor Iwao Kobayashi ning 20 võtme süsteemi on edukalt juurutatud rohkem kui 20 riigis üle maailma.

 

 

20 võtmele on iseloomulik, et…

  • kasutatakse rohkesti visuaalseid töövahendeid, sh kontrollnimekirju, et võrrelda organisatsiooni nii maailma parimatega kui ka üksusi omavahel
  • tunnustatakse ja respekteeritakse organisatsiooni seni saavutatut
  • aidatakse püstitada väljakutsuvaid eesmärke, kujundades üle kogu organisatsiooni ettekujutuse sellest, mis on saavutatav
  • arendatakse kõigis töötajais parendusprotsessis osalemiseks vajalikke oskusi.
  • Ettevõttele pakub 20 võtme metoodika ühtset lähenemist, et lahendada tootlikkuse, kvaliteedi ja kuluefektiivsuse probleeme kõigis ärivaldkondades
  • ühilduvust muude juba juurutatud lähenemisviisidega
  • mõõdetavaid tulemusi tõhusat teadmiste siiret üle kogu ettevõtte.

Viis eesmärki ja 20 võtit nende saavutamiseks:

Töökoha elavdamine Kvaliteedi parendamine Kulude vähendamine  Protsessivoo parendamine  Tehnoloogia arendamine
1: puhastamine ja korrastamine 7: nulljälgimisega tootmine 13 kadude kõrvaldamine 5: kiired üleminekud 18: infotehnoloogia kasutamine
2: süsteemi mõtestamine/eesmärkide ühildamine 9: seadmete ja muu tehnika hooldamine 14: töötajate innustamine parenduste tegemisele 4: pooltoodangu vähendamine 20: juhtiv tehnoloogia strateegilise eelisena
3: rühmatöö 11: kvaliteedi kindlustamine 6: protsesside süsteemne parendamine 16: tootmise planeerimine
10: töökoha distsipliin 12: tarnijate arendamine 17: tõhususe kontroll 8: seostatud tootmine
15: mitmekülgsed oskused ja risttreening 19: energia ja materjalide säästmine

KVALITEEDIPOLIITIKA

AS Favor eesmärk on olla mitmekülgne metallitööstus ning tarnida kliendi vajadustele kõige paremini sobivaid tooteid.

Oleme loonud ISO 9001:2008 standardi nõuetele vastava juhtimissüsteemi, mida järgides kavandamine ja teostus täidavad kliendi ootused ning seadusandluse sätted.

Juhtkond hoolitseb, et kvaliteedi tekkimiseks on loodud piisavad tingimused kõigis juhtimis-, kavandamis- ja teostusetappides ning   igaüks on teadlik kvaliteediga seotud eesmärkidest ja tegutsemistavadest. Iga töötaja peab teadma enda ja oma osakonna töö mõju kvaliteedile.

Esinevaid kõrvalekaldeid ning avastatud ebakõlasid käsitleme avatult ja saadud informatsiooni kasutame protsesside ja meetodite pidevaks parendamiseks.

Meie jaoks on kvaliteet esmatähtis kõiges, mida me teeme. Oleme veendunud, et vaid parim on piisavalt hea.